ไร่เพื่อนคุณ


ที่อยู่

229 หมู่ 14 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุระเทพ สุระสัจจะ โทร 089-924-9927

จุดเด่น

เกษตรกรต้องปลอดภัย

ประวัติความเป็นมา

แนวคิดเริ่มมาจากคุณพ่อในช่วงที่รับราชการได้เห็นความเดือนร้อนของเกษตรกรในด้านสุขภาพ การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พ่อค้าคนกลางกดราคาและกลไกตลาด จึงได้ก่อตั้งไร่เพื่อนคุณ เมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้ในการเพาะปลูกแก่ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เกษตรกรภายในพื้นที่ โดยยึดหลัก 3 ปลอดภัย คือ เกษตรกรต้องปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมปลอดภัย, ผู้บริโภคปลอดภัย และเอาชนะ 3 อย่าง เอาชนะฤดูกาล ปลูกได้ทุกฤดู มีของขายทุกวัน เอาชนะยาฆ่าแมลง ไม่ใช้อย่างเด็ดขาด และเอาชนะกลไกตลาด กำหนดผลผลิต กำหนดราคาขายได้เอง

กิจกรรม

- หน้าร้านขายของฝาก จากไร่เพื่อนคุณ และเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณ
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จากผลิตภัณต์ของไร่เพื่อนคุณ และวิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณ ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
o clean food good taste plus จากกระทรวงสาธารณสุข
o มาตรฐานอาหารปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- แหล่งเรียนรู้ แหล่งดูงาน
o ห้องประชุม
o แปรงสาธิตเกษตรกรรม มาตรฐาน GAP
o สอนทำชีวภัณฑ์
o ห้องปฏิบัติการตรวจสอบพืชผักปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
o ชมระบบ Smart Farmer เช่น ระบบผ่านมือถือ IOT ของ สวทช.
- ถ่ายรูป เดินชมสวน
- โฮมสเตย์ (กำลังดำเนินการ แล้วเสร็จประมาณ ธ.ค. 2562)