ไร่ดินชุ่มฟ้า


ที่อยู่

เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวสายฝน คงหาดงาม โทร 091-0147437

จุดเด่น

เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ

ประวัติความเป็นมา

เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาและพลิกฟื้นการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ประกอบกับนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ที่มุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การเป็นจังหวัดท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว ก่อเกิดเป็น “ไร่ดินชุ่มฟ้า” ดูแลและบริหารจัดการโดยบุคคลในครัวเรือน เราเรียกกันว่า “เกษตร 3 รุ่น” คือ รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เริ่มดำเนินการทำเกษตรแบบผสมผสานในเชิงท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 โดดเด่นในเชิงท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับดินฟ้าอากาศภายในแนวคิด “เปลี่ยนดินเปลี่ยนฟ้าไม่ได้ ต้องเปลี่ยนพืช”

กิจกรรม

1. กิจกรรม อ้อมกอดของฟ้า-ดิน สัมผัสวิถีเกษตรแบบบ้านๆ
2. กิจกรรม ทำคลอดพืช คือ การเพราะ การปลูก การขยายพันธุ์ ฯลฯ
3. กิจกรรม โอบกอดเธอ คือ การดูแลรักษาพืช เน้นการให้ความรักและเอาใจใส่ ประดุจลูกรัก
4. ชมชิมในไร่ เก็บอินทผาลัม มัลเบอร์รี่-เสาวรสสดๆ สับหน่อไม้สดๆ เก็บผักสดๆ ตลอดจนหาเห็ดป่า จากไร่
5. เรียนรู้การคัดผลผลิต การแปรรูปผลผลิต เช่น น้ำผลไม้ แยมผลไม้ น้าหมักผลไม้ ตำหน่อไม้สด
6. เรียนรู้วิธีการสร้างมูลค่าผลผลิต ในแบบฉบับการพึ่งพาตนเอง
7. เรียนรู้วีการทำการตลาด 3 ช่องทาง ในแบบฉบับการพึ่งพาตนเอง
8. ถ่ายทอดประสบการณ์การทำเกษตร การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างพลิกแผ่นดิน กับเจ้าของไร่โดยตรง