ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโนนนารายณ์


ที่อยู่

191 หมู่ 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวเจิมจิตร์ สังคนันท์ โทร 083-0133929

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาต่อเนื่องจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมเกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง

กิจกรรม

- ชมวิถีชีวิตเกษตรกร ที่ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
- ชมวิถีชีวิตเกษตรกร ที่ทาเกษตรอินทรีย์
- กิจกรรมปลูกผักยามเย็น
- กิจกรรมแปรรูป ทาอาหาร จากพืชผักในแปลงเกษตร
- กิจกรรมปั่นจักรยาน เยี่ยมชมเกษตรกรเครือข่าย ชมป่าธรรมชาติ และเก็บเห็ดป่า