ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีไทย-วิถีกูย


ที่อยู่

บ้านตะเคียน หมู่ 9 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวฉัตราวลี ขุนเพ็ง โทร 084-597140

จุดเด่น

ปลูกพืชผักไว้รับประทานและจำหน่าย

ประวัติความเป็นมา

เป็นชุมชนชาติพันธุ์กูย มีวิถีการดารงชีวิตแบบดั้งเดิม อนุรักษ์วัฒนธรรม ราแกล-มอ ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหมใช้เอง โดยวิธีธรรมชาติ เป็นอุตสาหกรรมครอบครัว ปลูกพืชผักไว้รับประทานและจำหน่าย

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
1) กิจกรรมการเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม
2) กิจกรรมการดานา
3) กิจกรรมราแกล-มอ
4) กิจกรรมทาอาหารพื้นถิ่น
5) จุดเรียนรู้วิถีกูย
6) จุดเรียนรู้การแซวผ้า
7) จุดเรียนรู้ผ้าเปลี่ยนสีวิถีกูย