วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านกุดหลวง


ที่อยู่

หมู่ที่ 7 บ้านกุดหลวง ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมชัย เพียรเสมอ โทร 086-0391756

จุดเด่น

การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านกุดหลวงมีอาชีพหลักคืออาชีพการเกษตร และในหมู่บ้านมีต้นกกขึ้นตามแหล่งน้าจำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำต้นกกมาผลิตเป็นของใช้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดการรวมกลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นธุรกิจชุมชน มีเกษตรกรจากชุมชนอื่นให้ความสนใจมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม

มีฐานเรียนรู้ให้ทากิจกรรมเรียนรู้การทอเสื่อกก การแปรรูปเสื่อกก
มีฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
การทาปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงกบ การปลูกผักสวนครัว การทำปลาส้ม การทอผ้าไหม การทอพรมเช็ดเท้า