วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน


ที่อยู่

บ้านป่าโมง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประสานแหล่ง

คุณเครือวรรณ์ พรมแสง โทร 098-096-2149

จุดเด่น

พัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพอินทรีย์

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดในตำบลจำนวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ซึ่งเหมาะกับการเพาะปลูกผลไม้และพืชหลากหลายชนิด เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน้อมนำเอาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุน ฟื้นฟูสภาพดิน ฟื้นฟูสุขภาวะทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค ปลอดภัยจากสารเคมี เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการผลผลิต GAP และ ในปี พ.ศ.2561 ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพอินทรีย์โดยการรับรองแบบมีส่วนร่วม อีกทั้ง กลุ่มยังมีเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแหล่งทุนชุมชน โดยการเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรม

โปรแกรมช็อปแช๊ะ ศึกษาดูงาน 1 วัน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรฐานเรียนรู้ตามรูปแบบและกาหนด การจองที่ท่านต้องการ (1-3 ฐาน)
- กรณีกิจกรรมที่ต้องการอาหารและเบรก ควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (ระบุจานวนคน อาหาร/เบรก ระยะเวลาที่จะเดินทางมาถึงและเดินทางกลับ) โปรแกรมแค้มปิ้ง 1-2 คืน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรฐานเรียนรู้ตามรูปแบบและกาหนด การจองที่ท่านต้องการ
- สามารถเลือกรูปแบบการพักค้างคืนได้ ได้แก่ ตั้งแค้มป์ชมแรกรับอรุณที่ผามออีแดง , ที่พักโฮมสเตย์ , ที่พักรีสอร์ท
- ควรจองโปรแกรมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน (ระบุจานวนคน อาหาร/เบรก ระยะเวลาที่จะเดินทางมาถึงและเดินทางกลับ)
กิจกรรม วิ่ง/ปั่น/แรลลี่ ช็อป แช๊ะ ชมสวน ประจาปี
- สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนด และติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ค เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ต.ภูเงิน
(http://www.facebook.com/groups/379731595741996/?ref=share)