วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลทุเรียนภูเขาไฟ(สวนลุงเสริม)


ที่อยู่

๕๓/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประสานแหล่ง

นายเสริม หาญชนะ โทร 088-344 8411

จุดเด่น

เปิดบริการให้เข้าชมสวนผลไม้ต่าง ๆ จัดให้ชิมผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์

ประวัติความเป็นมา

เดิมในพื้นที่ดินปัจจุบันได้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ และมันสำปะหลังบ้างบางส่วน ซึ่งดินตอนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากต่อมาสภาพปัจจัยเอื้อต่างๆ ไม่อำนวย เช่น ฝนทิ้งช่วงนาน เกิดสภาวะแห้งแล้ง ค่าแรงสูง จึงปรึกษาหารือกับเพื่อนบ้านว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชใหม่ โดยหาพืชที่มีความยั่งยืนและมีความเสี่ยงน้อย เลยหันมาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและปลูกพืชผักแซมจนกว่าไม้ผลจะให้ผลผลิต จะมีพ่อค้าและผู้บริโภคทั่วไปมาเที่ยวชมสวนและซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากสวนอยู่ตลอดเวลา ในช่วงฤดูการผลิตจะมีคณะศึกษาดูงานได้เข้ามาเที่ยวชมสวน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดโครงการ “อิ่มไปทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” เพื่อเป็นการรักษาประเพณีและประชาสัมพันธ์สวนไม้ผลไปในตัว

กิจกรรม

1 เปิดบริการให้เข้าชมสวนผลไม้ต่าง ๆ จัดให้ชิมผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์ และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2 ช็อป ตลาดเกษตรชุมชนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลทุเรียนภูเขาไฟ
3 ศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4 กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำอำเภอขุนหาญ
5 น้ำตกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ