ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี


ที่อยู่

เลขที่ 1 ม.12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางจามารี เกริ่นสระน้อย โทร 0899807999

จุดเด่น

พบกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามฤดูกาลถึง 7 เทศกาล

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ได้ดำเนินการปลูกทานตะวันเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตในเขตภาคกลางเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดสุพรรณบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรจาก 1 เทศกาล จนถึง 7 เทศกาลในปัจจุบัน ดังนี้
1. เทศกาลกุมภาสัญญารัก
2. เทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทราย
3. เทศกาลดอกบัวในสวนสวรรค์
4. เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่
5. เทศกาลสับปะรดสีแฟนซี
6. เทศกาลทานตะวันแฟนซี
7. เทศกาลดอกเบญจมาศบาน

กิจกรรม

กิจกรรมทุ่งทานตะวัน มีการเรียนรู้การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน กิจกรรมสับปะรดสี กิจกรรมกระบองเพชร มีการเรียนรู้การขยายพันธุ์