แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภูไทห้องแซง


ที่อยู่

บ้านห้องแซง หมู่ที่15 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวปิยะมาศ กองอุดม โทร 094-2890132

จุดเด่น

วิถึชีวิตวัฒนธรรมชาวภูไท

ประวัติความเป็นมา

เป็นถิ่นที่มีชาวภูไทได้อาศัยอยู่อย่างคับคั่ง มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเป็นชนเผ่าภูไท ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ได้แก่ การแต่งกายชุดชนเผ่าภูไท อาหารพื้นบ้านดั้งเดิม มีภาษาเป็นของตนเอง มีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ลักษณะนิสัยอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใส และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาอัตตลักษณ์ผ่านฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมภูไทห้องแซง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านห้องแซงใต้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

กิจกรรม

วิถึชีวิตวัฒนธรรมชาวภูไทที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง และตลาดที่มีการจำหน่ายสินค้าที่คนในชุมชนร่วมกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาจำหน่ายสินค้าที่ได้จากการผลิตในชุมชน