วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ที่ 2


ที่อยู่

หมู่2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวรอฮานิง กรูแป โทร 061-2097507

จุดเด่น

ชมวิถีชาวประมงแบบพื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

ในเมืองตานีมีนาเกลือแห่งเดียวตลอดแหลมมะละยู สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกเกี่ยวกับการทำนาเกลือในปัตตานีไว้ (อ้างในครองชัย หัตถา) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำนาเกลือในตำบลบ้านนา และตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษ โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกลือปัตตานีอีกว่า ทะเลอ่าวไทยและอ่าวปัตตานีเต็มไปด้วยเรือสินค้าที่มารอซื้อขายเกลือจำนวนมาก ปัจจุบันถนนที่ใช้สำหรับการขนส่งเกลือปัตตานีในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีถูกเรียกว่า ถนนนาเกลือ เกลือหวานปัตตานีจึงมีคุณค่าที่ควรอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตแก่คนรุ่นหลังได้ศึกษา และต่อยอดทุนชุมชนให้มีความยั่งยืน

กิจกรรม

1. เยี่ยมชมแหล่งนาเกลือ ขั้นตอนการผลิตเกลือแห่งเดียวในภาคใต้
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานี อาทิ เกลือสปา เกลือปรุงอาหาร เกลือขมิ้น
3. ลงเรือสะพานไม้บานา ชมวิถีชาวประมงแบบพื้นบ้าน ชมธรรมชาติของป่าชายเลน และแวะสุสานกลางน้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยว