วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2


ที่อยู่

บ้านปิยะมิตร 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ผู้ประสานแหล่ง

น.ส.อาภรณ์ รัตนพิบูลย์ โทร 089-2931413

จุดเด่น

ชมไม้ดอกเมืองหนาว และร่วมเทศการผลไม้โอชา ณ แดนบุปผาเพริศพราย

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 ดำเนินการสนองพระราชดำริ “โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยให้ทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูง เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิทั้งปี 15-30 องศาเซลเซียส ภายในพื้นที่กว่า 10 ไร่ กลางภูเขาต่อมา ในปี พ.ศ. 2549 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยนายเทียนฮก แซ่หวัง เป็นผู้มีอำนาจทำการแทน มีสมาชิก จำนวน 22 คน ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ การผลิตสินค้า ได้แก่ ไม้ดอกและพืชผัก และการให้บริการท่องเที่ยว

กิจกรรม

1. ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เช่น เบญจมาศ เยอร์บีร่า แกลดิโอลัส ฟิวเซีย ดาวเรือง ไฮเดรนเยีย มังกรคาบแก้ว หน้าวัว และกล้วยไม้
2. ชมสวนผักปลอดสารพิษ เช่น ผักน้ำ
3. เดินป่า
4. เทศกาลผลไม้โอชา ณ แดนบุปผาเพริศพราย