วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์)


ที่อยู่

145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ผู้ประสานแหล่ง

นายวรุต อัตกลับ โทร 095-0873595

จุดเด่น

ชมและแช่บ่อน้ำร้อนเค็ม ดูพระอาทิตย์ตกที่หาดเก็บตะวัน

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นจากวิกฤตสึนามิ จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันยึดการพึ่งตนเองเป็นหลัก โดยรวบรวมทุนเริ่มต้นของกลุ่มในการเลี้ยงปลากระชัง ต่อมาจึงมีการจดทะเบียนวิสาหกิจ ชื่อวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ในช่วงแรกของการเลี้ยงปลาต้องพบกับปัญหาราคาปลาตกต่ำ คุณบรรจง นฤพรเมธี จึงมีแนวความคิดเชิญนักท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆมาชิมปลาที่เลี้ยงเองในกระชัง ณ ที่ทำการกลุ่มจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดเป็นที่พักโฮมสเตย์ เพื่อท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับสมาชิกในกลุ่มและคนในชุมชน ทำให้เกิดการสร้างงาน มีการกระจายรายได้ภายในชุมชน หน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

กิจกรรม

1. การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (การเลี้ยงปลาเก๋าและปลากะพงในกระชัง)
2. การเพาะและปลูกหญ้าทะเล เพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
3. การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ เช่น บ่อน้ำเค็มร้อนกลางทะเล ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน อ่าวบุญคง เกาะหลอหลอ และหาดเก็บตะวัน
4. การท่องเที่ยวเพื่อดูการผลิตสินค้าของกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในชุมชน เช่น การแปรรูปอาหารทะเล