วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด


ที่อยู่

3 หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ผู้ประสานแหล่ง

นายประสิทธิ์ จิตรสุวรรณ โทร 089-2869754

จุดเด่น

ชมสวนเกษตรผสมผสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแกะสลักหนังตะลุง น้ำตกสายรุ้ง ล่องเรือชมธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด เกิดมาจากการที่ต้องการให้คนในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการตามต้นทุนของชุมชน ซึ่งชุมชนมีต้นทุนที่ดี มีทั้งแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านต่างๆ ต้องการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนเหล่านนี้ มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน เกิดความสามัคคี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ชุมชนอยู่ดี เข้มแข็ง มีรายได้

กิจกรรม

1. กิจกรรมเรียนรู้ศึกษาดูงาน มีผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม ฐานเรียนรู้ประกอบด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเศรษฐกิจ เตาชีวมวล เตาฟืนนาชุมเห็ด, เรียนรู้ระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์, เรียนรู้ไร่นาสวนผสม, เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาการแกะสลักรูปหนังตะลุง
2. กิจกรรมเดินป่าชมภูผาหมอก
3. กิจกรรมพายเรือคายัคชมคลอง 5 สาย สัมผัสสายน้ำใส ธรรมชาติสวนยางพารา สลับสวนผลไม้ตลอดสองข้างคลอง