ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง


ที่อยู่

ม.9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ผู้ประสานแหล่ง

นายปฤษฎิ์ กอบบุญเกษม โทร 095-2573199

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากหมู่บ้านไม่มีแนวทางในการพัฒนา ผู้นำชุมชนจึงหยิบเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชน

กิจกรรม

มีกิจกรรมการปลูกเมล่อน มะเขือเทศ ผักสลัด ผักกาด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเห็ด และการแปรรูปเห็ด