ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุด


ที่อยู่

127/2 ม.1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

นายฉลอง มณีรัตน์ โทร 0810780990

จุดเด่น

ความหลากหลายทางธรรมชาติ และเป็นอำเภอที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ได้ชื่อว่ามี “อากาศดีที่สุดในประเทศไทย” มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีเทือกเขา น้ำตก ที่พัก การเดินทางสะดวก มีสวนผลไม้หลากหลายชนิด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมให้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงานตลอดทั้งปี

กิจกรรม

1. การผลิตมังคุด แปรรูปมังคุด และไม้ผลคุณภาพชนิดต่าง ๆ
2. มีร้านอาหาร ที่พัก การคมนาคมสะดวกพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว
3. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. มีฐานการเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว
5. มีความหลากหลายทางธรรมชาติ และเป็นอำเภอที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย พร้อมให้บริการ