เรส-คิว ฟาร์ม


ที่อยู่

71 ตำบลบางชัน อำเภอเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน โทร 0955518133

จุดเด่น

ฟาร์มใหญ่ ค่าไฟ 0 บาท

ประวัติความเป็นมา

ปีที่เริ่มดำเนินการคือ 2559 ทำการเกษตรโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์และต่อมาได้สมัครเป็น Yong Smart Farmers ปี 2561 ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร และจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศพก.เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางการเกษตร

กิจกรรม

1. เดินชมและเรียนรู้ภายในแหล่งท่องเที่ยว เรส-คิว ฟาร์ม
2. เก็บผักภายในแหล่งท่องเที่ยว เรส-คิว ฟาร์ม
3.เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตร
4. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้แนวคิดเขื่อน ฝาย แก้มลิง