ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลดินอุดม


ที่อยู่

129 หมู่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาว สุชัญญามาศสุขาพันธ์ โทร 081-7814808

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2546 ชาวบ้านได้เริ่มต้นจัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพลองกองขึ้นจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ปลูกลองกองในพื้นที่ตำบลดินอุดมที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและลดการใช้สารเคมี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เริ่มปรับปรุงพื้นที่การเกษตรของตนเอง โดยการปลูกผืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ อาทิ ปลูกยางพารา สะตอ ทุเรียน สละอินโดนีเซีย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดค่ายเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ค่ายเยาวชน โครงการคนกล้าคืนถิ่น และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรม

การปลูกพืชหลากหลายในสวนยางพารา