ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลกมลา


ที่อยู่

33/5 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสานแหล่ง

นางาสวลัดดา คาวิจิตร โทร 093-5766401

จุดเด่น

กิจกรรมพื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนามีแนวความคิดริเริ่มในการจัดตั้งกลุ่มจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการรวบรวมสมาชิก กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม เป้าหมายของกลุ่ม โดยใช้แนวคิดร่วมกัน ร่วมกันทำ ร่วมกันรับประโยชน์ สร้างกิจกรรมให่แก่สมาชิกในชุมชนให้คนในชุมชนมีงานทำ สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ชุมชนเกิดความเข้มแข็งของชุมชนโดยการเป็นจุดเรียนรู้ สถานที่ดูงานแก่เครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวชุมชน และศูนย์การเรียนรู้วิถีมุสลิม

กิจกรรม

1. กิจกรรมทำขนม อาหารพื้นบ้าน
2. กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม
3. กิจกรรมแปรรรูปปลาดุกร้า