วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเอนุรักษ์บ้านบางเทาเชิงทะเล


ที่อยู่

หมู่2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ประสานแหล่ง

นายสนธยา คงทิพย์ โทร 062-2287896

จุดเด่น

กิจกรรมพื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี 2557 กลุ่มเกษตรกรได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางเทาเชิงทะเล เนื่องจากกลุ่มเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สินค้าของชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วัตถุดิบในชุมชน

กิจกรรม

มีจุดชมวิวของชุมชนสามารถมองเห็นหาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดลายัน รวมถึงพื้นที่การเกษตรในชุมชน รวมทั้งมีกลุ่มสมาชิกที่รวมตัวกันแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่น โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก และสามารถชมไม้ผลเมืองร้อนท้องถิ่น เช่น ทุเรียนบ้าน ส้มแขก ลองกอง ขนุนจำปาดะ