วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร


ที่อยู่

62/1 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้ประสานแหล่ง

นายยงยุทธ จันทเขตต์ โทร 080-3380319

จุดเด่น

ชมธรรมชาติสองฝั่งไทย-พม่า เรียนรู้เรียนรู้กิจกรรมการผลิตกาแฟคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ ก้องวัลเลย์ ตั้งอยู่ในหุบเขาบ้านบกกราย สภาพพื้นที่เป็นสวนผสม ผลไม้ ยาง กาแฟ ฯลฯ ซึ่งจากแนวคิดที่ชาวสวนเกษตรกรโดยทั่วไปไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตของตัวเองได้ ก้องวัลเลย์พยายามแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตผลเกษตรและพื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แบบยั่งยืนสูงสุดและพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด ในรูปแบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ภายใต้ชื่อการค้า "ก้องกาแฟ" และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ โฮม อินเตอร์ ภายใต้ชื่อ ก้องวัลเลย์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายภาคส่วนทั้งส่วนของนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ

กิจกรรม

เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการผลิตกาแฟคุณภาพเก็บกาแฟสด (ตามฤดูกาล)
คั่วเมล็ดกาแฟบดละเอียดและชงเป็นกาแฟสดมีโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว
ลำธารน้ำตกในพื้นที่โฮมสเตย์กิจกรรมล่องเรือ GONG VALLEY
เที่ยวชมความงดงามของถ้ำพระขยางค์และธรรมชาติสองฝั่งไทย-พม่าของแม่น้ำกระบุรี