กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์


ที่อยู่

18 ม.1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานแหล่ง

นายนิคม ศิปะศร โทร 093-35780281

จุดเด่น

เข้มอย่าสิงห์....ดื่มกาแฟถ้ำสิงห์

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ 2551 โดยมีนายนิคม ศิลปะศร เป็นประธานกลุ่ม ได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตแปรรูปและจำหน่าย ซึ่งกาแฟเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเกษตรกรตำบลถ้ำสิงห์ ตลอด 30กว่าปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรื้อฟื้นและอนุรักษ์พันธุ์กาแฟของดีของชุมชนถ้ำสิงห์และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชน

กิจกรรม

1. เยี่ยมชมสวนกาแฟและการแปรรูปกาแฟ
2. เยี่ยมชมสวนสละ และการแปรรูปสละ (สวนสละลุงวิรัช)
3. เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์สวนนรินทร์ (นายนรินทร์ เกตุพิมล)
4. เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยตำบลบ้านถ้ำสิงห์ (กลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยตำบลบ้านถ้ำสิงห์)
5. กิจกรรมอบสมุนไพรวัดถ้ำสิงห์ (การอบสมุนไพรวัดถ้ำสิงห์)