ชุมชนบ้านบางพลับ


ที่อยู่

9/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ประสานแหล่ง

นายทรงยศ แสงตะวัน โทร 081-2744433

จุดเด่น

“ท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบได้ความรู้ต้องมาดูที่ชุมชนบ้างบางพลับ”

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนบ้านบางพลับมีวิถีการทำเกษตรแบบพื้นบ้าน ได้รวบรวมคนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยกัน เช่น ฐานเรียนรู้เรื่องการทำสวนส้มโอปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพการแปรรูปผลไม้แช่อิ่มกลับชาติ การเผาถ่านจากผลไม้ การทำไข่เค็มของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้

กิจกรรม

สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยสองล้อที่ปั่นพาชมสวนส้มโอและสวนมะพร้าว เป็นช่วงเวลาของการเดินทางที่จะได้พักผ่อนและการเรียนรู้กับวิถีชีวิต การทำการเกษตรแบบพื้นบ้านที่มีความหมาย เรียกรอยยิ้มในดวงตาได้อย่างไม่รู้ตัวด้วยวิถีชุมชนที่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำ มีลำคลองต่างๆรายล้อม ร่มรื่น เย็นสบาย มีร่องสวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ ทุเรียน มังคุดและไม้ผลอื่นๆ ทำให้ชาวบ้านบางพลับมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ผลผลิตในชุมชนมีคุณภาพสูง เป็นชุมชนต้นแบบที่มีเกษตรกรจากต่างถิ่นสนใจเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้มากมาย ด้วยศักยภาพชุมชนที่เปี่ยมล้น ทำให้ชุมชนบางบ้านพลับได้รับการยกย่องเป็นชุมชนสีเขียว