วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม


ที่อยู่

32 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานแหล่ง

นางมะลิวัลย์ นักรบไพร โทร 089-8540914

จุดเด่น

กาแฟห้วยห้อม ผ้าทอขนแกะ โฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

การทำผ้าทอขนแกะ, ผ้าทอกระเหรี่ยง การทอเป็นการทอที่ใช้เอวโบราณดั้งเดิม, วิถีชีวิตชาวปะกาเกอะญอ, นาขั้นบันได, ธรรมชาติที่น้อยคนจะได้เห็น

กิจกรรม

'- รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม : เยี่ยมชมชมการทอผ้ากระเหรี่ยงและผ้าทอขนแกะ แบบกี่เอว, เข้าชมสวนกาแฟ และชิมกาแฟขี้ชะมด นาขั้นบันได - วิถีชีวิตชุมชน : ชุมชนชาวปะกาเกอะญอ - การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : ถ่ายรูป,เยี่ยมชม, พักโฮมเสตย์ ซึมซับบรรยากาศ - สินค้า ผ้าทอขนแกะ ผ้าทอกระเหรี่ยง กาแฟขี้ชะมด กาแฟอาราบิก้า โฮมสเตย์ - ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล - ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา ชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่า