กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรบ้านชำตารมย์


ที่อยู่

หมู่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประสานแหล่ง

นายทศพล สุวะจันทร์ โทร 083-7954317

จุดเด่น

นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมชิมผลไม้สดๆ จากสวน ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ภาคอีสานตอนล่าง ศึกษาวัฒนาธรรมชุมชน และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวแหล่งใกล้เคียงได้อีกด้วย

ประวัติความเป็นมา

เป็นหมู่บ้านโครงการนำร่องหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งชาวสวนทุเรียนในหมู่บ้านนี้ได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพดีบ้านซำตารมย์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร และตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร ทำให้กลุ่มฯ กล้ารับประกันในเรื่องของคุณภาพผลผลิตของสมาชิก ประธานกลุ่มคือ นายทศพล สุวะจันทร์ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนทศพล ที่เป็นจุดเชื่อมเครือข่ายในการท่องเที่ยวเกษตรมีผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี ได้แก่ เงาะ ทุเรียน สะตอ มังคุด ลองกอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสวนทับทิม ซึ่งเป็นอีกจุดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวน พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อผลไม้ได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมทั้งยังมี “กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง” เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่มีชื่อเสียงของชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมชิมผลไม้สดๆ จากสวน ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ภาคอีสานตอนล่าง ศึกษาวัฒนาธรรมชุมชน และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวแหล่งใกล้เคียงได้อีกด้วย

กิจกรรม

1) สวนทุเรียนทศพล ต.ตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2) สวนทุเรียนทับทิม ต.ตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ