ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


ที่อยู่

191/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

นายนิยม คงเมฆ โทร 084–0636834

จุดเด่น

ชะอวดน่าอยู่ ชุมชนเรียนรู้ ท่องเที่ยวตามวิถีคนลุ่มน้ำ

ประวัติความเป็นมา

มีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร/ธรรมชาติ/ประวัติศาสตร์ ที่หลากหลาย ครอบคลุมและเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งอำเภอชะอวด นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเมนูการท่องเที่ยวได้ตามความสนใจ และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในปัจจุบัน

กิจกรรม

1 ศึกษา เรียนรู้ วิถีการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2 นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เช่น การขยายพันธุ์พืช สัตว์ ประมง ฯลฯ 3 เรียนรู้ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ 4 มีที่พักโฮมสเตย์ รีสอร์ท ของฝาก และของที่ระลึกพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว 5 อาหารปลอดภัย หาทานได้ยาก พืชเฉพาะถิ่น