วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์


ที่อยู่

235 หมู่ 10 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธาน ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นาย วีระ จันทร์ชื่น โทร 087-8791948

จุดเด่น

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์ เริ่มต้นจากสมาชิกและเครือข่ายที่ทำเกษตรอินทรีย์ 6 สวน ได้แก่ สวนจันทร์ชื่น,สวนสละอุบลสละอินโด,บ้านกะสวน,นิรมล ฟาร์มม้า ,สวนลิ้นจี่สุวรรณกูฎ ,สวนรัชภูโต รวมกลุ่มกันจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่แต่ละสวนจะมีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่แตกต่างกัน มาเชื่อมโยงกันด้วยวิถีเกษตรและกิจกรรมที่แตกต่าง ให้ผู้ที่ได้มาท่องเที่ยวได้รับความรู้และประสบการณ์ดีๆ

กิจกรรม

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วยสวนเกษตรอินทรีย์ 6 สวนดังนี้ 1 สวนจันทร์ชื่น เอกลักษณ์ของสวนจะมีการทำบ่อปลาร่วมกับเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน 2 สวนสละอุบล สละอินโด) เอกลักษณ์ของสวนจะเป็นการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 3 บ้านกะสวน เอกลักษณ์ของสวนจะเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน 4 นิรมลฟาร์มม้า เอกลักษณ์ของสวนจะอยู่ที่เป็นฟาร์มม้า มีม้าหลากหลายสายพันธุ์มีรถม้า 5 สวนลิ้นจี่สุวรรณกูฎ เอกลักษณ์ของสวนจะเป็นสวนผลไม้อินทรีย์ผสมผสาน 6 สวนรัชภูโต เอกลักษณ์ของสวน จะเป็นการทำสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน