ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์


ที่อยู่

83 หมู่ 3 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานแหล่ง

วรวุฒิ ศรีดี โทร 0867727123

จุดเด่น

ฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปั่นจักรยานชมแปลงเรียนรู้การปลูกพืช

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาท ภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร สถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีปัจจัยหลายๆ อย่างของศูนย์ที่เอื้อต่อการเพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น แปลงพันธุ์พืช โรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารฝึกอบรม อาคารหอพัก ฯ โดยสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงเช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นต้น

กิจกรรม

การอบรมฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเรียนรู้การขยายพันธุ์และการปลูกพืชในโรงเรือน