วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา


ที่อยู่

179 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประสานแหล่ง

นายวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน โทร 081-9045346

จุดเด่น

เป็นแหล่งผลิตพืช และปศุสัตว์อินทรีย์ บนพื้นที่ 60ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตและแปรรูปผลผลิตทาด้านการเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สถานที่อบรม ดูงาน ที่พัก พร้อมทั้งมีบริการอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์ไว้คอยบริการผู้ที่มาเที่ยวชมและใช้บริการ

ประวัติความเป็นมา

คุณวุฒิพงค์ ได้รวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเคมีให้เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนในการ การทำการเกษตร และยังช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งยังส่งต่อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มีความปลอดภัยสูงให้กับผู้อื่นด้วย

กิจกรรม

1.กิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ 2.กิจกรรมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ 3.กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 4. กิจกรรมการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 5. กิจกรรมการแปรรูปผลิตเกษตรอินทรีย์ 6.กิจกรรมการแปรรูปเครื่องสำอางอินทรีย์