วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรตำบลบาโหย


ที่อยู่

94/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บาโหย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

นายเอกสัมภาท พันธมาศ โทร 09 3712 1518

จุดเด่น

- การท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากคนในชุมชนเห็นว่าในตำบลบาโหยนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามมากมาย และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ด้วยความสวยงามของธรรมชาติ จึงได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และเริ่มต้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวขึ้นให้เป็นที่รู้จัก

กิจกรรม

- การท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ - การสาธิตวิธีการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนกวน มังคุดกวน เป็นต้น - การให้นักท่องเที่ยวเก็บผลไม้สด ๆ รับประทานจากต้น