แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผักอินทรีย์ ปางงุ้นสีเขียว


ที่อยู่

9 หมู่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ผู้ประสานแหล่ง

นายวุฒิพงษ์ เมืองมูล โทร 0825618202

จุดเด่น

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการให้ความรู้ คือมีกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การบรรยายและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในศูนย์จะมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์ ฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ ฐานเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ ฐานเรียนรู้การคัดบรรจุ และฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และมีการจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มอีกด้วย

ประวัติความเป็นมา

“ประเพณีขึ้นโด่ฟังธรรม งามเลิศล้ำถ้ำผาเขียว ท่องเที่ยววิถีชุมชน คนปางงุ้นยินดีต้อนรับจ้าว” เป็นคำขวัญของหมู่บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ชุมชนอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขา ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้อุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองแพร่มากที่สุด หากนักท่องเที่ยวเดินทางจากทางถนนหมายเลข 1 ทางอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จะใช้ระยะทาง 20 กิโลเมตร จะถึงวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ ปางงุ้นสีเขียว จึงถือว่าเป็นประตูสู่จังหวัดแพร่อีกบานหนึ่ง อีกทั้งผู้คนยังน่ารัก ใจดี พร้อมจะต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยือนยังบ้านปางงุ้น วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ ปางงุ้นสีเขียว เป็นส่วนหนึ่งของบ้านปางงุ้น ได้ทำการปลูกผักสลัดอินทรีย์ บนพื้นที่ 4 ไร่ ด้วยมุมมองทางอากาศ ทำให้มองเห็นโด่แม่อาง(โด่แม่อาง คือบริเวณภูเขาสูงสุดของหมู่บ้าน)อย่างชัดเจน อีกทั้งที่ศูนย์ฯ ยังมีความสงบและปลอดภัย เหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถแวะเวียนเข้าเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีวิทยากรที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์ ฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ ฐานเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ ฐานเรียนรู้การคัดบรรจุ และฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มอีกด้วย

กิจกรรม

วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ ปางงุ้นสีเขียว มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์ ฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ ฐานเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ ฐานเรียนรู้การคัดบรรจุ และฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และมีการจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มอีกด้วย