ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร


ที่อยู่

22/1 หมู่ที่ 6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานแหล่ง

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร โทร 077658669

จุดเด่น

เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านแมลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ ผึ้งโพรงไทย ผึ้งพันธุ์ต่างประเทศ ชันโรง จิ้งหรีด และด้วงสาคูในระบบปิด เป็นต้น รวมถึงปลายน้ำด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เพื่อสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดผล และตอบสนองความต้องการของเกษตรกรหรือผู้สนใจได้

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร เดิมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 โดยหน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ศึกษา ทดลอง การเลี้ยงผึ้งและขยายพันธุ์ผึ้ง พร้อมทั้งจัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งในส่วนภูมิภาค 5 ศูนย์ทั่วประเทศ รวมทั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้ง จังหวัดชุมพร” ในปี พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร จังหวัดชุมพร (ผึ้ง)” พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นและเปลี่ยนชื่อศูนย์ให้สอดคล้องกับภารกิจเป็น “ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร” โดยศูนย์พร้อมบริการวิชาการทางด้านแมลงเศรษฐกิจ เช่น ผึ้งโพรงไทย ผึ้งพันธุ์ต่างประเทศ ชันโรง จิ้งหรีด และด้วงสาคูในระบบปิด เป็นต้น ด้านองค์ความรู้แมลงเศรษฐกิจควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลอดทั้งปี

กิจกรรม

ชม : แมลงเศรษฐกิจ/ แปลงไม้ดอกและพืชอาหารของผึ้ง อีกทั้งแปลงรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ชิม : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ช็อป : สินค้าจากเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ฝึก : อาชีพเฉพาะด้านแมลงเศรษฐกิจที่สนใจ บริการเสริม : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง และขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ