วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพด้วยหญ้าแฝก


ที่อยู่

บ้านโคกม่วง ม.6 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานแหล่ง

นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร โทร 087-6908083

จุดเด่น

DIY ผลิตภัณฑ์จากแฝก และมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร จำนวน 12 แหล่ง

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพด้วยหญ้าแฝก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีจุดเรียนรู้เรื่องการเกษตร มีจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สามารถถ่ายรูปจุดท่องเที่ยวที่สวยงามบ่งบอกความเป็น อัตลักษณ์ของสถานที่ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ทำให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

1.กิจกรรม DIY ผลิตภัณฑ์จากแฝก 2.กิจกรรมเก็บผลผลิตภายในแปลง 3.กิจกรรมเผาข้าวหลาม