ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนชก


ที่อยู่

113 ม.10 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

นายเอกชัย สมผลึก โทร 087-2640998

จุดเด่น

1.พัฒนาการศึกษาชุมชนด้านการเกษตรและอาชีพ 2.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกชก 3.กิจกรรมผ้าบาติก จักสาน 4.ตลาดชุมชน

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนบ้านควนชกเครื่องแกง เป็นกลุ่มที่ต่อยอดมาจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยทางชุมชนได้จัดทำกลุ่มเครื่องแกงบ้านไร่ใต้ขึ้นแต่ด้วยบ้านไร่ใต้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบ้านควนชก ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านควนชกเครื่องแกง เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนได้ปลุกพืชพื้นบ้านจำพวก ขมิ้น พริกแห้ง พริกไทย หอมแดง กระเทียม ข่า ตะไคร้ กระชาย ผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดตั้งกลุ่มกองทุนบ้านควนชกเครื่องแกงขึ้นโดยการรับซื้อพืชสมุนไพรพื้นบ้านจากชาวบ้านแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแกง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านควนชกเครื่องแกงขึ้น ต่อมาวิสาหกิจชุมชนบ้านควนชกเครื่องแกง ได้เล็งเห็นว่ากลุ่มควรมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิตเครื่องแกง และเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ประกอบกับทางชุมชนได้มีต้นทุนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตามคำขวัญของหมู่บ้านที่ว่า "ต้นชกสง่า ภูผางามเด่น ร่มเย็นไม้ผล ชุมชนบ้านควนชก" จึงได้นำทรัพยากรที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ ต้นชก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น สบู่ ลูกชกในน้ำเชื่อม อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันทำให้เกิดกิจกรรมต่อยอดในกลุ่มอย่างหลากหลาย สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การผลิตเครื่องแกง การปลูกวัตถุดิบเครื่องแกง/ผักปลอดสารพิษ เย็บผ้า ไม้กวาด จักสาน ผ้าบาติก สมุนไพรลูกชก เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ และตลาดชุมชน

กิจกรรม

การแปรรูปผลิตภัณฑ์