วิสาหกิจชุมชนไม้ผลอำเภอบางขัน(บ้านสวนสุรินทิพย์)


ที่อยู่

435 ม.1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

นางพรทิพย์ กาญจนสุวรรณ โทร 081-8950643

จุดเด่น

1.การทำเกษตรแบบผสมผสาน(สวนสมรม) 2.ตลาดชุมชน

ประวัติความเป็นมา

สวนสุรินทิพย์ เริ่มต้นมาจากสวนยางพารา เมื่อราคายางพาราตกต่ำ มีแนวคิดเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจากยางพารามาเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน บวกกับใจที่ชื่นชอบสวนผลไม้เกิดเป็นแรงบันดาลใจสร้างเป็นสวนสมรม โดยเริ่มจากการปลูกไม้ผล มังคุดสลับกับทุเรียน เมื่อเริ่มได้รับผลผลิตได้รวมกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาเพื่อรวบรวมผลผลิตจากกลุ่มสมาชิกร่วมกันจำหน่าย และได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลอำเภอบางขัน หลังจากนั้นมีแนวคิดที่จะเพิ่มรายได้ให้สมาชิก จึงเปิดตลาดริมทางหน้าสวน ให้สมาชิกและชาวบ้านได้นำสินค้าที่ตนเองมีอยู่มาวางจำหน่าย เช่น ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ได้รับการตอบรับและเกิดผลดีกับชุมชน จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีเส้นทางสวนเกษตรที่น่าสนใจต่างๆหลากหลายแห่ง ตามบริบทสวนเกษตรของสมาชิกแตกต่างกันไป ทั้งสวนเกษตรผสมผสาน(สวนสมรม) สวนรีสอร์ท การเลี้ยงแพะ การปลูกผักปลอดสารพิษ

กิจกรรม

ชื่นชมธรรมชาติในรูปแบบสวนเกษตร เกษตรเชิงท่องเที่ยว การทำเกษตรแบบผสมผสาน(สวนสมรม) พันธุ์พืชท้องถิ่น เลือกซื้อสินค้าจากตลาดชุมชน