วิสาหกิจชุมชนเชิงเขา ๒ (สวนมุดมุ้งชุมชนเชิงเขา ๒)


ที่อยู่

37/6 ซ. 7 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายพัลลภ ทองแก้ว โทร 081-5721996

จุดเด่น

ผักสลัดปลอดสารพิษ ในโรงเรือนกางมุ้ง ทานตะวันงอก ดินเพาะปลูกต้นไม้

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนเชิงเขา ๒ (สวนมุดมุ้งชุมชนเชิงเขา ๒)” เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นจากชุมชน มีส่วนรวมโดยแท้จริงที่เกิดขึ้นใจการเมืองสระบุรี ซึ่งคนภายในชุมชนมีส่วนในการจัดตั้ง การทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเครือข่ายสู่ชุมชนอื่น กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างงานแก่คนชุมชน

กิจกรรม

1. กิจกรรมด้านการเกษตร มีผักปลอดสารพิษที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้ง ผักสลัด สดๆ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเก็บผักเองได้เลยปลอดสารพิษ 2. กิจกรรมฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ฐานทำปุ๋ยหมัก ฐานทำดินเพาะชำ ฐานเพาะเมล็ด ฐานต้นกล้าอ่อนลงแปลง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว นักเรียน และผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ด้านการเกษตร 3. โครงการขยะขวดน้ำแลกผักปลอดสาร เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนกินผักปลอดภัย และคัดแยกขยะด้วย 4. ตลาดเกษตรกรและคนในชุมชน ทั้งอาหารและเครื่องดื่มขาย อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นสนับสนุนรายได้ของชุมชน 5. ศูนย์กลางการเชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้า