ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี


ที่อยู่

เลขที่ 188/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

ผอ.ชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี โทร 0812959359

จุดเด่น

เที่ยวได้ทุกวันที่จันทบุรี Beekeeping

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 4 มีภารกิจส่งเสริมด้านการเลี้ยงผึ้งเป็นหลัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้ประยุกต์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในนาม Agro-Tourism Beekeeping มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร โดยยังคงความโดดเด่นในด้านการเลี้ยงผึ้งและผึ้งชันโรง สนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้บริการความรู้ พัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้บริการความรู้แก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรม

การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : ชม (การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ) ชิม (น้ำผึ้ง) ช๊อป (ผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกร) แชะ (การเลี้ยงผึ้ง การปลูกผักในภาชนะ ทุ่งดอกดาวกระจาย/ไม้ดอกตามรอบการผลิต) และเรียนรู้กิจกรรมดังนี้
1. เรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง ชมผึ้ง สัมผัสรังผึ้งตัวเป็นๆ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง
2. เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด ชมบ่อจิ้งหรีด การเลี้ยง และการจัดการรัง
3. เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : ชมการปลูกพืชผักในภาชนะ การเพาะเห็ดนาฟ้า การชำมะนาวแบบควบแน่น