สวนสุพัตรา เมล่อนฟาร์มแก่งคอย


ที่อยู่

77 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

สวนสุพัตรา เมล่อนฟาร์มแก่งคอย โทร 081 778 2151

จุดเด่น

ปลูกเมล่อนในโรงเรือนปลอดสาร ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP คาเฟ่ในสวนสไตล์ korea มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ และอาหาร ขนม และมีพืชผักผลไม้ที่หมุนเวียนปลูกในโรงเรือน ศูนย์เครือข่าย ศพก.แก่งคอย ด้านการปลูกพืชในโรงเรือน

ประวัติความเป็นมา

สวนสุพัตราเมล่อนฟาร์ม แก่งคอย ปลูกเมล่อนในโรงเรือนปลอดสาร ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร มีเมล่อนสดจากสวนจำหน่าย คาเฟ่ในสวนสไตล์ korea และอาหาร ขนม และมีพืชผักผลไม้ที่หมุนเวียนปลูกในโรงเรือน และยังเป็นศูนย์เครือข่าย ศพก.แก่งคอย ด้านการปลูกพืชในโรงเรือนอีกด้วย

กิจกรรม

เมล่อนสดจากสวนจำหน่าย คาเฟ่ในสวนสไตล์ korea มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ และอาหาร ขนม และมีพืชผักผลไม้ที่หมุนเวียนปลูกในโรงเรือน