วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านดอนตะโหนด


ที่อยู่

57 หมุ่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายเอกศักดิ์ ทองคำ โทร 08 6806 5046

จุดเด่น

1. มีฐานการเรียนรู้มากถึง 9 ฐาน 2. มีกิจกรรมในนักท่องเที่ยวหลากหลายตามความสนใจของนักท่องเที่ยว 3. นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิด

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านดอนตะโหนด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ชาวบ้านที่นี่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดรายได้หลายช่องทาง ยังมีปราชญ์ด้านต่างๆหลายท่าน เช่น ปราชญ์ด้านขนมไทย ได้นำผลผลิตจากการทำการเกษตรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระยาสารทข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกกันเองภายในชุมชน และขนมเม็ดขนุนไส้ฟัก เป็นการปรับใช้สิ่งที่มีในชุมชน มาใช้ได้อย่างลงตัวและยังเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับขนม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีก เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านทั้งสิ้น วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านดอนตะโหนด เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตชาวนาภาคกลางเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจภาคกลางต้นแบบ เมื่อปี พ.ศ. 2553 แบ่งการดูแลภายในหมู่บ้านเป็น 9 คุ้มบ้าน มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนาข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มปลูกผักตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ มีธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และการผสมดินปลูกใช้กันเองในหมู่บ้าน

กิจกรรม

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านดอนตะโหนด มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะเรียกว่า “คุ้ม” ทั้งหมด 9 คุ้ม ได้แก่ คุ้มที่ 1 คุ้มขนมไทย ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ข้อมูลหมู่บ้านเยี่ยมชม การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า การทำขนมไทยห่อใบตอง การทำไม้กวาดทางมะพร้าว คุ้มที่ 2 คุ้มลีลาวดี บ้านขนมไทยแม่บุญชู เม็ดขนุนไส้ฟัก กระยาสารทข้าวไรซ์เบอร์รี่ สะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา บ้านสวน ป.โรจน์โฮมสเตย์ไทย การทำเกษตรแบบผสมผสาน พันธุ์ไม้หายาก ต้นมะขามเทศอายุร้อยปี คุ้มที่ 3 คุ้มพอกิน พอใช้ แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ ผักเพื่อสุขภาพ การทำปุ๋ยใส้เดือน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก คุ้มที่ 4 คุ้มพอเพียง ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน การจักสานสานสุ่มไก่ คุ้มที่ 5 คุ้มสมุนไพร ไม้มงคล หมอดินอาสา ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร รวบรวมสมุนไพรไว้กว่า 200 ชนิด โดยนายวันเพ็ญ มาไวย (ปราชญ์ชาวบ้าน) ห้องอบตัวด้วยสมุนไพร การทำปลักขิกแกะจากไม้มงคล การพัฒนาปรับปรุงดิน โดยหมอดินอาสา คุ้มที่ 6 คุ้มพืชผัก ผลไม้ ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ การเลี้ยงไข่เป็ด การทำเกษตรผสมผสานโดย นายประวิทย์ จันทร์สุวรรณ คุ้มที่ 7 คุ้มบ้านสวน ชวนฝัน ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปกล้วย การทำฟาร์มเลี้ยงแพะ บ้านพัก โอมสเตย์ครูวันชัย ต้นมะขามใหญ่อายุร้อยปี คุ้มที่ 8 คุ้มร่มไทร ไม้ประดับ ศูนย์เรียนรู้การทำสวนปาล์มขายเป็นไม้ขุดล้อม การทำดินบรรจุถุง แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ สวนไผ่หวาน การทำนาบัว คุ้มที่ 9 คุ้มแม่ตะเคียน บางระจัน เยี่ยมชมศาลเจ้าแม่ตะเคียน สาธิตการแปรรูปผลไม้กล้วยตาก ทำมะม่วงกวน การปลูกไม้ตัดดอก