วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย


ที่อยู่

8/4 หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นายกิตติศักดิ์ นาคกุล โทร 0899731779

จุดเด่น

เรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มให้ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหลักคิดริเริ่มมาจากสถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรในชุมชน มีผู้นำชุมชน ที่เข้มแข็งนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาร่วมกันคิด วางแผนที่จะทำให้ชาวบ้าน อยู่ดี มีสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม การแก้ไขปัญหาของชุมชน เริ่มต้นจากการสำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการของชาวบ้านก่อน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข ในช่วงแรก ๆ ชาวบ้านยังขาดแคลนทุน และแหล่งเงินทุนในการ ประกอบอาชีพ จึงได้หาทางออกโดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่งเสริมให้รักการเก็บออม สร้างแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และศึกษาหาความรู้จากตำราวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานจากปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ จนพบกับคำว่า “การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ” ทำให้เกิดคนในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกลุ่ม

กิจกรรม

1.ชมแปรรูป สบู่น้ำผึ้ง เครื่องแกง น้ำพริกนรกปลาเม็ง น้ำพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด 2.การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 3.ชมการเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาน้ำจืด เช่น ปลาเม็ง ปลาดุก ปลาหมอ 4.การเพาะเห็ด เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า 5.การทำปุ๋ยเคมีสั่งตัด