วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนลุงใหญ่และเครือข่าย


ที่อยู่

สวนลุงใหญ่ คนวังเปลว เลขที่ 45/3 ม.8 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

นายปริญญา บุรีรักษ์ โทร 0986696605

จุดเด่น

มีความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอากาศดี ปราศจากมลภาวะ รวมทั้งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ประวัติความเป็นมา

นายปริญญา บุรีรักษ์ หรือลุงใหญ่ เกษตรกรผู้ทำเกษตรแบบผสมผสานในเนื้อที่จำนวน 43 ไร่ ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา ซึ่งเล็งเห็นว่าหากเปิดสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะสามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้นและได้ราคาดี ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ลุงใหญ่จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมในหลายเวที และได้สร้างเครือข่ายเกษตรเชิงท่องเที่ยว ต่อมาได้ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในชื่อสวนลุงใหญ่และเครือข่าย ในปี 2562และมีสมาชิกเป็นเครือข่าย. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีก 10 ราย

กิจกรรม

1. มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งเรื่องการทำเกษตร เช่นการผลิตปุ๋ยหมักทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ การเรียนรู้เรื่องการผลิตอาหารสัตว์ปีกลดต้นทุน รวมทั้งเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน โดยใช้วัตถุดิบจากในแปลงของตนเองและเครือข่าย 2. มีบริการจัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 3. มีการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้เพิ่มผลผลิต และลดการใช้แรงงานในสวนเช่นการวางระบบให้น้ำ และการนำโซล่าร์เซลล์มาใช้ประโยชน์ในแปลง 4. เป็นจุดเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและมีกิจกรรมด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ 5. มีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายนอก เนื่องจากเส้นทางสัญจรอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 6. สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี