ปิ่นฟ้าฟาร์ม


ที่อยู่

เลขที่ 8/5 หมู่ 3 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นายนพดล ลัดดาแย้ม โทร 0865062197

จุดเด่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าชมฟรี รับประทานก๋วยเตี๋ยว พิซซ่า กาแฟสด

ประวัติความเป็นมา

ปิ่นฟ้าฟาร์ม เป็นกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสวิถีเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร เน้นการใช้ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีโซนพักผ่อนหย่อนใจ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตร มีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม

1. กิจกรรมการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา
2. แหล่งจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าของเกษตรกร แม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
3. ปั่นจักรยานน้ำ ให้อาหารปลา ให้อาหารแพะ เป็นต้น
4. เป็นสถานที่จัดอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์ปีก การบริหารจัดการเกษตรผสมผสานและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
5. จัดแสดงวัฒนธรรมวิถีเกษตรดังเดิม อุปกรณ์โบราณ ให้แก่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
6. จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วม ทุกวันอาทิตย์ เช่น การทำไข่เค็ม การดำนาเล่นโคลน การปั้นดิน ให้อาหารสัตว์ ปลูกผักในกระถาง โดยเสียค่าใช้จ่าย 50 บาท/คน