ไร่สอาดจิต


ที่อยู่

113 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวสุกัลยา ไชยเชาวน์ โทร 091-5621983

จุดเด่น

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

แนวความคิดมาจากสนในในการปลูกผลหม่อนและจำหน่ายผลหม่อนสดเพื่อสร้างรายได้และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้สนใจ

กิจกรรม

การแปรรูปน้ำหม่อน