วิสาหกิจชุมชนคนคลองสิบแปด


ที่อยู่

66/1 หมู่ 5 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นางศิริพร หวังสมัด โทร 081-7738909

จุดเด่น

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนคนคลองสิบแปด คือ การทำกิจกรรมทางการเกษตรวิถีชุมชนมุสลิม และอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การแต่งกาย และอาหาร ที่แตกต่างจากที่อื่น นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างคือ การนั่งรถอีแต๊กเพื่อชมฐานต่าง ๆ ภายในชุมชน ทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศทุ่งนา อาคารบ้านเรือน และธรรมชาติโดยรอบชุมชนอีกด้วย

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนคนคลองสิบแปดเกิดจากการรวมตัวกันของสถาบันเกษตรกรที่มีอยู่ในชุมชน มีการปรึกษาหารือกันเพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ด้วยการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งสมาชิกขององค์กรเกษตรกรต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคี และความยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคตต่อไป

กิจกรรม

กิจกรรมที่น่าสนใจของวิสาหกิจชุมชนคนคลองสิบแปด ได้แก่ 1. ฐานการแปรรูปการทำโรตีจิ๋ว การทำกระถางจากฟางข้าว การถักสานเชือก จากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 2. ฐานการเรียนรู้การหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ การทำสวนมะพร้าว ระบบน้ำในสวนผัก จากฟาร์ม Coconut Thailand 3. ฐานการแปรรูปการทำไข่เค็มดินจอมปลวก การทำผ้ามัดย้อม จากกลุ่มสตรีหมู่บ้าน . 4. ฐานเรียนรู้การสีและแพคข้าวสุญญากาศ จากวิสาหกิจชุมชน 5. ฐานกิจกรรมการปลูกและเก็บผักไฮโดรโปนิกส์ จากฟาร์มสวนผัก . 6. ฐานกิจกรรมการทำจานจากใบไม้ การปรุงดิน ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ และน้ำหมักชีวภาพ จากกลุ่มยุวเกษตรกร 7. ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม โดยกลุ่มผู้สูงอายุ