อัมพร ออร์แกนิค ฟาร์ม (Aumporn Organic Farm)


ที่อยู่

46 หมู่ที่ 3 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมพร อาภาศิริกุล โทร 089-9001475

จุดเด่น

เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประวัติความเป็นมา

มีความคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ 2556ปัจจุบันยังคงได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งพืชและสัตว์ผลิตนมอินทรีย์ และให้บริการความรู้ พัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้บริการความรู้แก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรม

เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ทั้งพืชและสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคนมอินทรีย์การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี การทำน้ำอ้อยอินทรีย์คั้นน้ำ การทำพืชอาหารสัตว์อินทรีย์(มันสำปะหลัง)มัลเบอรี่อินทรีย์ ถุงหอมสมุนไพรไม้ผล เช่น น้อยหน่า มะม่วงและแปรรูปผลไม้หรือผลิตภัณฑ์อื่นตามฤดูกาล