วิสาหกิจชุมชนบ้านมัทนี


ที่อยู่

253 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางมัทนี พินิจสุวรรณ โทร 081-8682699

จุดเด่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากเกษียณอายุราชการจึงหาอาชีพรองรับเพื่อจะได้มีรายกได้เสริมจึงมีการรวมกลุ่มการเลี้ยงผึ้ง การปลูกผัก แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสวน

กิจกรรม

การสอนการผลิตเกสรน้ำผึ้ง น้ำผึ้งแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน