อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด


ที่อยู่

เลขที่ 107 หมู่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานแหล่ง

คุณอดุลย์ วิเชียรชัย โทร 0863806792

จุดเด่น

การเป็นฟาร์มตัวอย่างเกษตร แบบผสมผสาน มีการบริหารจัดการพื้นที่ จัดสรรพื้นที่ทำนา ทำคลองไส้ไก่รอบแปลงนา ทำแหล่งกักเก็บน้ำ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจพื้นที่เลี้ยงสัตว์ (ไก่, เป็ด) เลี้ยงปลา ที่อยู่อาศัย เป็นแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และโคก หนอง นา โมเดล

ประวัติความเป็นมา

คุณอดุลย์ วิเชียรชัย เกิดและเติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรที่ทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เรียนจบวิศกรรมศาสตร์และทำงานบริษัทเอกชน จนกระทั่งได้ตัดสินใจหวนคืนกลับบ้านเกิดมาทำการเกษตร น้อมนำหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทำนาอย่างเดียว เปลี่ยนมาทำเกษตรแบบผสมผสาน เริ่มศึกษาการทำก้อนเชื้อเห็ด และเริ่มเพาะไว้ตัดดอกและผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว จึงเริ่มนำความรู้มาถ่ายทอดให้คนในชุมชน ทำให้ชุมชนเริ่มสนใจการทำเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น เมื่อทำเกษตรแบบผสมผสานและผลิตก้อนเชื้อเห็ดประสบความสำเร็จ จึงมีการพัฒนาต่อยอดนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดปทุมธานี และเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พัฒนาต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

1. การเพาะเห็ด และผลิตก้อนเชื้อเห็ด 2. เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมสาน ได้แก่ การทำนา การปลูกพืชผักในโรงเรือน ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงปลาและไก่ 3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทำข้าวเกรียบเห็ดหอด ขนมเค้กกล้วยหอมเห็ด และแหนมเห็ด 4. งานหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว จักสานไม้ไผ่