วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม


ที่อยู่

18/4 ม.8 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางวนิดา ศรีเม่น โทร 0855499197

จุดเด่น

1) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 2) ด้านสภาพธรรมชาติ และทัศนียภาพที่สวยงาม มีความสวยงามของสภาพแวดล้อมโดยจัดทัศนียภาพในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมบรรยากาศท้องนาที่มีการปลูกข้าว และมีแหล่งเก็บน้ำภายในถานที่ท่องเที่ยว 3) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชาวนา ลาวเวียงเสาไห้ ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และประเพณี รวมทั้งพื้นที่ ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลเกิดจากความสนใจและความต้องการของกลุ่มที่ต้องการนำทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นรายได้โดยตรงจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชนในรูปแบบวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมในรูปแบบชาวนาลาวเวียงเสาไห้ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มึความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กิจกรรม

กิจกรรม One Day Tip ประกอบด้วย การดำนา การทำขวัญข้าว การปั้นกระถางต้นไม้จากปูนปาสเตอร์และกระดาษหนังสือพิมพ์ การทำขนมดาดกระทะ และการล่องแพแม่น้ำป่าสัก