วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลตำบลม่วงงาม


ที่อยู่

18/4 ม.8 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางวนิดา ศรีเม่น โทร 0855499197

จุดเด่น

เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมบรรยากาศท้องนาที่มีการปลูกข้าว วิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชาวนา ลาวเวียงเสาไห้ ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และประเพณี รวมทั้งพื้นที่ ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาโมเดลเกิดจากความสนใจและความต้องการของกลุ่มที่ต้องการนำทรัพยการทางเกษตรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นรายได้โดยตรงจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชนรูปแบบวิถีชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมในรูปแบบชาวนาลาวเวียงเสาไห้ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความโดดเด่น

กิจกรรม

กิจกรรมการท่องเที่ยว (One Day Trip) เรียนรู้วิถีชาวนาลาวเวียงจัดการออกแบบพื้นที่ และฝึกชาวบ้านให้มีทักษะในการนำเสนอเรื่องราว (Story) ของชุมชนโดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การดำนา การทำขวัญข้าว การปั้นกระถางต้นไม้จากปูนปาสเตอร์และกระดาษหนังสือพิมพ์ การทำขนมดาดกระทะ และการล่องแพแม่น้ำป่าสัก