วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร


ที่อยู่

เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวสุวรรณี แปงสอน โทร 0843778704

จุดเด่น

สวนฟุ้งขจร ออร์แกนิคฟาร์ม เป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีราว 19 ไร่

ประวัติความเป็นมา

เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ GAP แบบผสมผสาน โดยเปิดพื้นที่เกษตรของสมาชิกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรอินทรีย์ พืชผักสมุนไพร ผักสลัด ผลไม้ตามฤดูกาล การแปรรูปกล้วย การผลิตก้อนเห็ดและแปรรูป ให้แก่ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และคณะดูงาน ทำให้เกิดรายได้จากการเยี่ยมชม และจำหน่ายสินค้าของสมาชิก สร้างตลาดและแรงจูงใจให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาทำการเกษตรปลอดภัยสารพิษและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1 เปิดพื้นที่เกษตรให้ศึกษาและลองประกอบอาหารจากผัก ผลผลิตในสวน เพื่อรับประทานร่วมกัน
2 กิจกรรมล่องเรือชมสวนเกษตรผสมผสาน การปลูกพืช 7 ชั้นและดอกดาหลา
3 กิจกรรมแปรรูปกล้วยน้ำว้า เช่น กล้วยอาบแดด ผงกล้วย กล้วยดิบแผ่น ร่วมทำ Workshop และจำหน่ายสินค้า
4 กิจกรรมการผลิตก้อนเห็ดและแปรรูป
5 กิจกรรมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นผสมผสาน เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง (ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว)
6 กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่