ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน smile lemon


ที่อยู่

เลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุรพล จารุพงศ์ โทร 081-9340187

จุดเด่น

1. ผลผลิตสด : มะเขือเทศราชินี, ผักพื้นบ้าน, ข้าวโพดม่วง, มะพร้าวน้ำหอม, มะม่วง 2. สินค้าแปรรูป : ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (รวบรวมจากเกษตรกรในพื้นที่), มะเขือเทศอบแห้ง, กล้วยตาก 3. พันธุ์พืช : ต้นพันธุ์มะนาว, ต้นพันธุ์ละมุด ต้นพันธุ์มะกรูด, ต้นพันธุ์มะพร้าว, ต้นพันธุ์มะม่วง, อื่นๆ

ประวัติความเป็นมา

เดิมศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน smile lemon ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมด้านการเกษตรของครอบครัวจารุพงศ์ เริ่มจากการปลูกมะนาววงบ่อเป็นจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ จึงมีการปรับพื้นที่ปลูกมะนาวบางส่วนเพื่อมาขุดบ่อเพื่อเป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตร ให้กับพืชในพื้นที่แห่งนี้ และปลูกพืชชนิดอื่นๆขึ้น ปี 2558 ประธานกลุ่มวิสาหกิจต้องการพัฒนาพื้นที่ จึงได้มีการชักชวนสมาชิกที่มีการปลูกพืชบริเวณใกล้เคียง ทั้งผู้ปลูกมะพร้าว มะม่วง ข้าว และพืชอื่นๆ รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน smile lemon เป็นพื้นที่หลักในการทำกิจกรรมกลุ่ม และเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าของสมาชิกเพื่อนำไปจัดจำหน่ายยังร้านค้าที่เข้าร่วม ตลาดเกษตรกร และขายให้กลุ่มคณะท่องเที่ยวหรือคณะศึกษาดูงานที่เข้ามาทำกิจกรรมในศูนย์ฯ แห่งนี้ ปี 2564 เริ่มมีการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 โซนหลัก คือ โซนศาสตร์พระราชา โซนนวัตกรรม โซนเกษตรคนเมือง เพื่อจัดกิจกรรมให้มีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ทำให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

ชมวีดีทัศน์แนะนำภาพรวมของศูนย์ฯ ชมจุดเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรม workshop "มหัศจรรย์พืชกลับหัว"