ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโคกสะอาด


ที่อยู่

เลขที่ 10 หมู่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางจิตติมา แสงขาว โทร นางจิตติมา แสงขาว

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโคกสะอาด เกิดขึ้นจากแนวคิดการพึ่งพาตนเอง โดยเน้นปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่ การเลี้ยงเป็ด-ไก่ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชน

กิจกรรม

1. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร 1.1 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.2 การปลูกไม้ผล 1.3 การปลูกไม้ยืนต้น 1.4 การผลิตปัจจัยการผลิต 2. กิจกรรมเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 2.1 การเลี้ยงเป็ด 2.2 การเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง 3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3.1 การผลิตน้ำธัญพืช 3.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว